กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบการติดตั้ง จำนวน 16 ชุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีความประสงค์จะ ประกวด ราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบการติดตั้ง จำนวน 16 ชุด ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

สำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

สำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจร ปิดแบบโดม เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่อง จอแอลซีดีมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว งานเดินท่อ ร้อยสาย ทดสอบ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลา
๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี 2 ประเด็น คือ

ประเด็นแรก ส่วนราชการจะต้องไม่กำหนดคุณสมบัติให้เข้ากับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดประสบการณ์ของผู้ประกอบการ กำหนดผลงานของผู้ประกอบการ ฯลฯ ซึ่งเป็นการแสดงถึงเจตนาของการกำหนดตัวผู้ประกอบการเฉพาะราย

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน 3 ด้าน ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร – ต้องไม่เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ณ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะที่ 3

ด้วย ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา

จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะที่ 3 ตามเงื่อนไข/

ข้อกำหนดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้. –

สารบัญธุรกิจสินค้าและบริการในเมืองไทย

เปิดให้ ธุรกิจ ห้างร้าน โรงงาน ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิด ผู้จำหน่าย นำเข้า ขาย ผู้ให้บริการ สามารถเพิ่มข้อมูลธุรกิจของท่านเข้าสู่ระบบได้ฟรี 1 หมวดหมู่ โดยส่งรายละเอียดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ ที่ติดต่อธุรกิจ พร้อมรายละเอียดสินค้า หรือการให้บริการอย่างย่อพร้อมรูปภาพมาที่ info@bidding.in.th เราจะลงในฐานข้อมูลฟรี!

การประปาส่วนภูมิภาค สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖ จุด

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มี ความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเฝ้าระวัง และป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3) จำนวน 6 จุด ตามรายการ ดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณมีความ ประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
power by สารบัญธุรกิจ สินค้าและบริการSupport by นายไอที