Archive for the ‘สอบราคาภาครัฐ’ Category

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้ กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

สำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

สำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้ กล้องวงจร ปิดแบบโดม เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่อง จอแอลซีดีมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว งานเดินท่อ ร้อยสาย ทดสอบ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลา ๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานอัยการเขต ๙ สงขลา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

การประปาส่วนภูมิภาค สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖ จุด

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มี ความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเฝ้าระวัง และป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3) จำนวน 6 จุด ตามรายการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

มอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ตามรายการ ดังนี้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๑ ชุด

การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ จุด

การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ จุด

เทศบาลนครตรังการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ด้วย เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือสอบราคาซื้อ จัดซื้อ หัวแร้งไฟฟ้าชนิดแช่ปรับความร้อน , กล้องวงจรปิด และ พัสดุติดตั้งระบบเสียงตามสาย

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ หัวแร้งไฟฟ้าชนิดแช่-ปรับความร้อน , กล้องวงจรปิด และ พัสดุติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑๙ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๙๑/๒๕๕๓ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก(IPS)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก(IPS) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออะไหล่ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออะไหล่ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

Powered by WordPress | T-Mobile Phones for Sale at BestInCellPhones.com | Thanks to Free Phones at iCellPhoneDeals.com, Free MMORPG Games and Fat burning furnace review
power by สารบัญธุรกิจ สินค้าและบริการSupport by นายไอที